top of page
Regulamin studio detailingu Crystal-detailing 
 1. Niniejszy regulamin określa prawa i obowiązki osób korzystających z usług Car Servis Sp. Z o.o. KRS 0000973148 NIP 8992926229 REGON 522091145 z siedzibą pod adresem ul. Krynicka 13/8 50-555 Wrocław zwana dalej -  studio detailingu "Crystal-detailing” zwanych dalej klientami.
   

 2. „Crystal detailing” prowadzi działalność w postaci myjni ręcznej samochodowej, gdzie usługa mycia i pielęgnacji pojazdów wykonywana jest stacjonarnie pod adresami - ul. Strzegomska, 42 AC, 53-611, Wrocław, Fabryczna ul. Dokerska 31, 54-142 Wrocław, Kozanów

 3. Studio Crystal-detailing jest czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 9:00 – 19:00 i w sobotę 9:00 – 18:00.

 4. Pełny zakres usług myjni oraz obowiązujące ceny tych usług wyszczególnione są w Cenniku na stronie internetowej www.crystal-detailing.pl

 5. Usługę wykonuje się po zleceniu jej zakresu obsłudze myjni. Istnieje możliwość rezerwacji telefonicznej pod numerem +48 800003017

 6. Płatność za usługę mycia pojazdu następuje przed lub po jej wykonaniu, gotówką lub kartą płatniczą. Faktura dotycząca usług  wystawiana jest na życzenie klienta. Możliwe jest mycie pojazdów w formie bezgotówkowej w rozliczeniu comiesięcznym po uprzednim ustaleniu warunków współpracy.

 7. Mycie pojazdów w studio "Crystal-detailing" odpowiada standardowi mycia w ręcznych myjniach samochodowych. Pierwszeństwo w obsłudze mają zamówienia złożone poprzez kontakt telefoniczny lub aplikacją mobilna https://tiny.pl/csv4k

 8. Każdorazowo przed rozpoczęciem mycia, obsługa studio dokonuje szybkich oględzin pojazdu. W przypadku zauważenia przez obsługę lub zgłoszenia przez klienta jakichkolwiek uszkodzeń, mogących się powiększyć w trakcie mycia lub wpłynąć w jakikolwiek sposób na stan pojazdu, obsługa myjni może odmówić wykonania usługi.

 9. Klient jest zobowiązany poinformować obsługę studio o nietypowym wyposażeniu pojazdu, zamocowanym do nadwozia jak również nie standardowych powłokach na lakierze tzn folia, guma w sprayu itp.

 10. Klient po wjechaniu samochodem do myjni, przed rozpoczęciem świadczenia usługi mycia, zobowiązany jest wyłączyć silnik , włączyć bieg lub zaciągnąć hamulec ręczny oraz opuścić pojazd. Nadto klient jest zobowiązany do zamknięcia okien. W przypadku niezastosowania się do regulacji zawartej w zdaniach poprzedzających, studio Crystal-detailing nie odpowiada za powstałe szkody.

 11. Po wyjeździe z terenu myjni, reklamacji związanej z wykonaną usługą mycia nie uwzględnia się.

 12. Część usług tj. czyszczenie komory silnika oraz pranie tapicerki ze względu na specyfikę, złożoność, oraz podwyższoną możliwość wystąpienia uszkodzeń w pojeździe wykonywane są na ryzyko klienta. Zamawiając wyżej wymienione usługi klient potwierdza zaznajomienie się z obowiązującymi w tym przypadku zasadami.

 13. Studio Crystal-detailing nie odpowiada za szkodę powstałą na terenie myjni, przed i po wykonaniu usługi mycia, o ile szkoda nie jest następstwem nienależytego wykonania usługi mycia. Zlecenie obsłudze myjni przez klienta wykonania innych usług, niż usługi poza dostępnych w zakładce cennik, w szczególności wprowadzenia pojazdu, oraz wyprowadzania pojazdu ze stanowiska, na którym wykonywana jest usługa mycia, następuje na ryzyko i odpowiedzialność klienta, który w takim przypadku powinien sprawować osobisty nadzór nad wykonywaniem takich usług.

 14. Myjnia nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w pojeździe np. pieniądze, laptopy, telefony, aparaty foto, biżuterię, itp.

 15. Oddanie przez klienta obsłudze studio Crystal-detailing pojazdu celem wykonania dowolnej usługi w zakresie mycia pojazdu jest równoznaczne z akceptacją ceny tej usługi (zgodnie z obowiązującym cennikiem) oraz akceptacją wszystkich postanowień niniejszego regulaminu.

 16. Firma Car Servis Sp. Z o.o. KRS 0000973148 NIP 8992926229 REGON 522091145 z siedzibą pod adresem ul. Krynicka 13/8 50-555 Wrocław nie gwarantuje usunięcia wszelkich plam i zabrudzeń mimo użycia specjalistycznych środków i urządzeń skuteczność zależna jest od wielu czynników na które nie zawsze mamy wpływ.

 17. Firma Car Servis Sp. Z o.o. KRS 0000973148 NIP 8992926229 REGON 522091145 z siedzibą pod adresem ul. Krynicka 13/8 50-555 Wrocław nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w wyniku wad ukrytych.

 18. Niniejszy cennik i regulamin obowiązuje od dnia 01.12.2023 roku.

 19. Właścicielem strony jest Firma Car Servis Sp. Z o.o. KRS 0000973148 NIP 8992926229 REGON 522091145 z siedzibą pod adresem ul. Krynicka 13/8 50-555 Wrocław.

 20. Wszelkie informacje na temat oferty studio "Crystal-detailing" i aktualnych promocji znajdują się na stronie internetowej www.crystal-detailing.pl

 21. We wszystkich przypadkach nie ujętych w regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego .

 22. Ewentualne zmiany cennika jak również regulaminu, następują w formie pisemnej, a za datę ważności uważa się datę opublikowania na stronie www.crystal-detailing.pl

Regulamin Parkingu strzeżonego, monitorowanego 24/7

​    §1

Niniejszy regulamin reguluje zasady korzystania z monitorowanego parkingu który znajduje się pod adresem ul. Dokerska 31-33 54-142 Wrocław, którego zarządcą jest CAR SERVIS SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, NIP 8992926229 KRS 0000973148 z siedziba UL. KRYNICKA 13 / 8, 50-555 WROCŁAW zwaną dalej Zarządcą.

§2

W rozumieniu niniejszego regulaminu Użytkownikiem parkingu jest osoba korzystająca z parkingu (osoba kierująca pojazdem) lub właściciel pojazdu, w przypadku braku możliwości  ustalenia tożsamości kierującego pojazdem, za użytkownika uważa się w szczególności osobę kierującą pojazdem w chwili wjazdu lub wyjazdu z parkingu.

§3

Wjazd na teren parkingu jest  równoznaczny z zawarciem przez Użytkownika z Zarządcą umowy  najmu miejsca parkingowego na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie.

Każdy użytkownik pojazdu poprzez wjazd na teren parkingu wyraża zgodę na warunki niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania.

§4

Na terenie parkingu:

 • Obowiązują zasady ruchu pojazdów i pieszych zawarte w ustawie  z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym  (Dz. U. z 2005r. Nr  108, poz.908 ze zm.);

 • Zabronione jest parkowanie pojazdów poza miejscami wyznaczonymi do parkowania  (w przypadku  niezastosowania się do niniejszego zalecenia samochód zostanie usunięty na koszt właściciela pojazdu);

 • Obowiązuje ograniczenie prędkości do 10 km/h;

 • Obowiązuje bezwzględny zakaz wjazdu pojazdów przewożących materiały łatwopalne, żrące, wybuchowe  oraz inne podobne materiały  i substancje mogące stwarzać zagrożenia dla osób i mienia;

 • Użytkownik we własnym zakresie zabezpiecza swój pojazd przed kradzieżą.

§5

Zarządca nie ponosi odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe w wyniku siły wyższej, żywiołów, kradzieży (włamania, rozboju itp.), rabunku, zniszczenia lub uszkodzenia pojazdów  znajdujących się na terenie parkingu, jak również rzeczy  w nich pozostawionych lub stanowiących ich wyposażenie.

Wyłącza się odpowiedzialność Zarządcy z tytułu szkód komunikacyjnych i parkingowych dotyczących pojazdów i osób korzystających z parkingu.

§6

Parking jest czynny całodobowo, 7 dni w tygodniu.

Zarządca ma wyłączne prawo decydowania o zamknięciu i otwarciu parkingu  w terminach przez siebie ustalonych.

Brama wjazdowa na parking będzie zamykana w godzinach 23.00 – 6.00.

Korzystanie z parkingu w godzinach 23.00 – 6.00 (wjazd, wyjazd) wymaga zgłoszenia w biuro parkingu.

§7

W przypadku naruszenia przez Użytkownika postanowień niniejszego Regulaminu  Zarządca może rozwiązać umowę najmu miejsca parkingowego bez wypowiedzenia w trybie natychmiastowym oraz zastosować środki  niezbędne do przywrócenia stanu zgodnego z Regulaminem, w tym również  poprzez usunięcie pojazdu z parkingu, bądź zastosowania blokady mechanicznej pojazdu.

W przypadkach określonych w ust.1 Użytkownik zobowiązany jest do pokrycia kosztów  związanych z usunięciem pojazdu z parkingu oraz jego zabezpieczeniem i przechowaniem do czasu odbioru pojazdu przez Użytkownika lub wniesieniem opłaty  dodatkowej  w wysokości określonej odrębnymi przepisami .

Użytkownik ponosi odpowiedzialność  za wszelkie szkody spowodowane przez pojazd lub powstałe w związku z korzystaniem z miejsca parkingowego, w szczególności z tytułu zanieczyszczenia  powierzchni parkingu na skutek wycieku płynów z pojazdu (wyciek oleju, płynu hamulcowego, płynu chłodniczego itp.).

W przypadku nieuiszczenia opłaty Zarządca może zastosować mechaniczny środek unieruchamiający pojazd do czasu wniesienia przez Użytkownika odpowiednich opłat ( w tym opłaty dodatkowej określonych w cenniku opłat, stanowiącym integralną część Regulaminu.

§8

Kontrola spełnienia warunków umowy najmu miejsca parkingowego  przeprowadzona jest na terenie całego parkingu przez osoby upoważnione przez Zarządcę.

§9

Na terenie parkingu  zabronione jest:

 1. Palenie tytoniu; spożywanie alkoholu;

 2. Zaśmiecanie, niszczenie urządzeń;

 3. Mycie i odkurzanie pojazdów;

 4. Wymiana lub  uzupełnianie płynów w pojazdach – cieczy chłodzącej, oleju itp.

 5. Działania niezgodne z przepisami BHP  i PPOŻ;

 6. Zachowania sprzeczne z zasadami współżycia społecznego lub zakłócające  korzystanie z Parkingu.

§10

Integralną częścią Regulaminu jest Cennik usług parkingowych obowiązujący od dnia 01.12.2023 do odwołania.

§11

Wszelkie skargi i wnioski  związane z korzystaniem z parkingu  należy zgłaszać do Prezesa Spółki za pośrednictwem biura parkingu.

bottom of page